REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci nejlépe emailem na adrese info@happyfeet.cz případně písemně na adrese HappyFeet, Broňa Kopečná, Škrobárenská 483/6, Brno 61700.

Při podávání reklamace je nutné doložit:

- podrobný popis závady

- fotografie závady

- vyplněný formulář pro uplatnění reklamace: ke stažení zde.

Samotné reklamované zboží s veškerým příslušenstvím posílejte až po domluvě s prodávajícím.

V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. Řešení oprávněné reklamace a záruka na vyměněné zboží se řídí ustanovením občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Adresa, kam zasílat reklamované zboží: HappyFeet, Broňa Kopečná, Škrobárenská 483/6, Brno.

Na zakoupenou obuv se vztahuje záruční doba 24 měsíců od data prodeje (nelze zaměňovat s životností, životnost obuvi může být kratší než záruční doba, v závislosti na způsobu a intenzitě používání).

Reklamaci je nutné uplatnit bezodkladně, používání poškozené obuvi může být důvodem k zamítnutí reklamace. Reklamace se nevztahuje na vady a opotřebení způsobené nevhodnou údržbou a použitím, nevhodným výběrem obuvi, nedodržením pokynů z návodu na použití a údržbu a běžným mechanickým opotřebením výrobku či poškození živly (voda, oheň apod.). Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena, jestliže kupující o této vadě věděl před převzetím věci, ani na poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s přepravcem).

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 17.8.2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.